HOME - CV - TEKST/TEXT - UTSTILLINGER/EXHIBITIONS
   
ARBEIDER/WORKS  
FOTO/PHOTO  
 
 
   
Lingua #1-9, 1986 / 2021

H: 38,3 x B: 31,7cm,
Analogt svart/hvitt fotoserie på RC papir, håndkolorert med Faber-Castell fargeblyanter og gråblyant

 
 
Lingua #1-9, 1986 / 2021

Ingwill Gjelsviks siste arbeid "Lingua" er en serie portretter tatt på midten av 1980-tallet av kunstnerens vennekrets: nære venner og kamerater fra studietiden i Bergen. Negativene har så ligget lagret frem til i år, da Gjelsvik fant dem fram og fremkalte de i mørkerommet. Fotografiene er deretter behandlet og håndkolorert.

Portrettene er anonymisert slik at det er kun den nedre delen av ansiktet som synes i bildet. Det er munnen som er i blikkfanget, med en tunge som stikker ut mot kameralinsen og oss som betrakter. Tittelen "Lingua", av den latinske termen for tunge, betyr også språk på blant annet spansk og italiensk, og det engelske language kommer også fra det latinske lingua.

I atelieret har Ingwill Gjelsvik behandlet hvert portrett med nennsom hand og sinn. Ansiktstrekk har blitt pusset ned og fotopapirets emulsjon er fjernet med sandpapir, for siden å bygges opp igjen med farge og gråblyant i tynne lag etter hukommelsen.

Portrettene ble tatt som en motreaksjon i en sårbar tid da konsekvensene av HIV-viruset begynte å bli tydelige. De har blitt bearbeidet da samfunnet ble rammet av et annet virus, Covid-19. Mangelen på kunnskap om disse virus forandret oss, vår måte å forholde oss til oss selv, til hverandre, venner, familie og kolleger. Tilliten i vennekretsen ble en motvekt til den usikkerhet og uro som preget disse periodene. Tiden i atelieret der den forsiktige etterbehandlingen av portrettene ble gjort gav mulighet til refleksjon omkring hvordan ting ble opplevd da og oppleves i dag.

Fenomenet å stikke ut tungen regnes som litt frekk eller til og med ufint, med det kan også være en instinktiv reaksjon når man føler seg usikker, genert eller flau. Gesten er avslørende, men også personlig. Den hinduistiske gudinnen Kali, mester over tid og død, avbildes ofte i denne gesten, med en blodrød utstrakt tunge. I 1970 da den engelske designeren John Pasche tegnet tunge og leppe logo til Rolling Stones Records, var det nettopp Kalis tunge som utgjorde utgangspunktet for logoen, et symbol over bandets og tidsåndens antiautoritære holdninger. Litt som en gi faen, med et humoristisk glimt i øyet, akkurat som i Ingwill Gjelsviks serie, der humor og alvor blir til ett.

Tekst: Marianne Hultman - Direktør ved Nordnorsk Kunstsenter

 
 

Lingua #1-9, 1986 / 2021

Ingwill Gjelsvik's latest work "Lingua" is a series of portraits taken in the mid-80s of the artist's friends: close friends and fellow students in Bergen. The negatives have been stored until this year, when Gjelsvik retrieved them and developed them in the darkroom. The photographs have then been treated and hand colored.

The portraits have been anonymized so that only the lower half of the face is visible in the picture. The mouth catches the eye, with a tongue sticking out towards the camera lens and us as the viewer. The title "Lingua", from the Latin word for tongue, also means language in amongst others, Spanish and Italian, and the English word language derives from the same Latin word Lingua.

In the studio, Ingwill Gjelsvik has treated every portrait with a gentle hand and mind. Facial features have been sanded down and the emulsion of the photo paper removed with sandpaper, to be reconstructed from memory with color and pencil in thin layers.

The portraits were taken as a counter reaction in a vulnerable time when the consequences of the HIV virus were starting to become apparent. They were processed as society was hit by another virus, Covid-19. The lack of knowledge about these viruses changed us, our way of relating to ourselves, to each other, friends, family, and colleagues. The trust of the circle of friends became a counterbalance to the insecurity and worry that marked these periods. Time spent in the studio gently treating the portraits gave opportunity for reflection on how things were experienced then and are today.

The phenomenon of poking out the tongue is regarded as a little cheeky or even rude, but it may also be an instinctive reaction to feeling insecure, shy, or embarrassed. The gesture is revealing, but also personal. The Hindu goddess Kali, master of time and of death, is often pictured in this gesture, with a blood-red extended tongue. In 1970, when English designer John Pasche drew the tongue and lips logo of Rolling Stones Records, the same tongue of Kali inspired this logo, a symbol of both the band and the spirit of the era's antiauthoritarian attitudes. A little what the hell, with a humorous twinkle in the eye, just as in Ingwill Gjelsvik's series, where humor and seriousness become one.

Text: Marianne Hultman - Director at Nordnorsk Kunstsenter