HOME - CV - ARBEIDER/WORKS - TEKST/TEXT
 
UTSTILLINGER/EXHIBITIONS
Landskapsfrise Utsmykking ved Tokerud skole/Landscape frieze Art at public space/building, Tokerud school, Oslo 2016

Hele tegningen kan ses på bunnen av denne siden/The entire drawing can be seen at the bottom of this page

Landskapsfrise

Skolens beliggenhet i skogkanten har vært avgjørende for mitt valg av ide og elementene jeg tegner i frisen.
Frisens tematiske formål er å skape tankeforstyrrelser i våre forestillinger og forventninger om hva natur er og
hva som er naturlig - og for hvem?

Grunnlaget for komposisjonen er det hverdagslige, det vi omgir oss med daglig som vi kanskje ikke legger merke til og tar for gitt.

Jeg har fotografert uteområdet ved Tokerud skole, med hovedvekt på det som befinner seg og gror på bakkenivå, nærlesing og fotografering av
der skogen møter asfalten i skolegården. Vekstene/ugresset løftes opp og utav det ubetydelige. Fotoene er grunnlaget for tegnefrisen.

Landskapsfrisens komposisjon er bygd på et visuelt lydbilde av talen til Martin Luther King Jr. "I have a dream".
Lydbildets rytmisk komposisjon har vært styrende for hvordan bildet er komponert.
Tekststripen jeg har plassert i horisont/midtlinjen av bildet er fra talen I have a dream av Martin Luther King Jr., 28.august 1963.

Jeg ønsker med mitt bilde å vise hvor vakkert og betydningsfullt og kunnskapsrikt det usynlige kan være og gleden av
å oppdage det uventede. Ved nærlesing av bildet vil man kunne oppdage en overraskende detaljrikdom, kanskje noe
som ikke stemmer, fremmedobjekter, feil størrelsesforhold etc. som kan være tekst, objekter og absurde sammensettinger
av deler som kan trigge og fungere som tankeigangsettere = Realisme møter fiksjon.

Tegningens mål: H: 0,75 x B: 8meter

Teknikk/Materialer:
Fotobasert blyanttegning på papir. Bildet er tegnet i 4 lag i forskjellige hardheter på blyet med Staedtler trykkblyant 0,5 i 3H, H og 2B.
Papiret er Arches grain fin, 300g og fiksert med Lascaux acryl-fixativ 2070.
Tegningen er klebet på aluminiumsplater, montert i en kassett med LED-lysstripe montert oppe og nede inne i kassetten, og i front glass.


Oppdragsgiver: Kunst i Oslo, Kulturetaten, Oslo kommune
Kunstkonsulent:Hanne Lydia Opøien Figenschou
Fotograf: Øystein Thorvaldsen

Tegneassistent:Vilde Beatrix Danevig Rudjord
Samarbeidspartnere/Leverandører:
Signex kunst/entrepriser, Brodins rammeverksted AS og Studio Technika AS

 

Landscape frieze

The location of the school at the edge of the forest was decisive for my choice of idea and the elements I drew into the frieze.
The thematic objective is to create thinking disturbances in our preconceptions and expectations of what nature is - and for whom?

The basis for the composition is the everyday, what we surround ourselves with every day that we may not notice and take for granted.

I photographed the outdoor areas of Tokerud school, focusing mainly on what exists and grows at the ground level, close reading and photographing the zone where the forest meets the asphalt of the schoolyard. The plants and weeds are elevated up and above the insignificant. The photos form the basis of the drawn frieze.

The composition of the landscape frieze is built upon the visual soundwave of the speech by Martin Luther King Jr.: "I have a dream", 28. August 1063.
The rhythmic composition of the sound image has governed the composition of the image. The text I have placed running across the centerline/horizon in the frieze is from the speech "I have a dream" by Martin Luther King Jr., 28. August 1963.

With this drawing I want to show how beautiful and significant and knowledgeable the overlooked can be, and the joy of discovering the unexpected. By reading the image closely, one may discover a surprising number of details, perhaps some dissonance, foreign objects, skewed sizes, etc., be it texts, objects and absurd constellations of parts that may trigger thought processes: Realism meets fiction.

Dimensions: H: 0,75 m x W: 8 m

Technique/Materials:
Photo based pencil drawing on paper. The drawing is drawn in 4 layers with differing hardness of the lead, using Staedtler mechanical pencil 0,5 in 3H, H, and 2B.

The paper is Arches fine grain, 300g, fixated by Lascaux acryl-fixative 2070.
The drawing is glued onto aluminum sheets, mounted in a cassette with LED-lighting in the top and bottom of the cassette, and covered by glass.


Client: Kunst i Oslo, Kulturetaten, Oslo kommune
Consultant:Hanne Lydia Opøien Figenschou
Photo: Øystein Thorvaldsen
Drawing assistant:Vilde Beatrix Danevig Rudjord
Partners and vendors:
Signex kunst/entrepriser, Brodins rammeverksted AS, Studio Technika AS

 

Detalj/Detail

Detalj/Detail

Detalj/Detail
 

Detalj/Detail
 

Detalj/Detail
 

Detalj/Detail
 

Detalj/Detail
 

Detalj/Detail
 
 
 
Scroll til høyre for å se hele tegningen > / Scroll right to see full drawing >