HOME - CV - ARBEIDER/WORKS - TEKST/TEXT
 
UTSTILLINGER/EXHIBITIONS
"En vrang virkelighet"/"A difficult reality" BOA, Billedkunstnerne i/The visual artists in Oslo og Akershus 2013

"En vrang virkelighet"
I Ingwill Gjelsviks arbeider står vårt refleksive perspektiv på verden rundt oss sentralt. I lys av fortiden og med tanke på fremtiden velger vi en blikkvinkel for øyeblikket.
Vi innretter oss i verden med ulike fortolkningsverktøy som for eksempel teori, religion eller kart for å løse en oppgave eller skape en mening i tilværelsen.
Men verden fortolket gjennom teorier og forestillinger er ofte annerledes enn den verden vi opplever fysisk og sanselig.
Det fører til bruddlinjer. En blindsone mellom den fortolkede og den sansede virkeligheten oppstår.

Gjelsviks arbeider befinner seg i denne blindsonen. Her åpnes nye rom og sammenhenger som er mindre opplagte enn det rasjonell tenkning kan tilby oss.
Ingwill Gjelsvik tegner standard tegn og symboler som kors, sirkel og rektangel. De fyller hun med landskap eller halvt gjenkjennbart organisk materiale.
I et arbeid av en krans ser vi i bakgrunnen en perspektivtegning som nærmest drar betrakterens blikk mot en horisont. Blikk og tanke befinner seg i ulendt terreng.
I en annen tegning av ett halvråttent eple prøver kunstneren å stoppe eplet, som om det var en hullete sokk.
Et tragikomisk forsøk på å stoppe oppløsningen, holde verden sammen ved hjelp av godt gammeldags håndarbeid.
Alt kan repareres, som Jokke sa det.

I Gjelsviks arbeider støter en surreal virkelighet mot en fortrolig virkelighet. Perspektiv og proporsjoner vrenges og vris på.
Det nære og fortrolige utfordres, det vi tror å kjenne endrer karakter. Kanskje er dette kunstnerens absurde forsøk på å redde det som ikke kan reddes.
Bildene konfronterer oss med det vi frykter og er redd for å møte ansikt til ansikt. En vrang verden av forgjengelighet og (u)stadig forvandling.

Tekst - Aage Langhelle

Gjelsvik har invitert Aage Langhelle som gjestekunstner i hennes utstilling, Langhelle stiller ut ett verk, Whiteout Maps #7.

 


"A difficult reality" (English text)
In the works of Ingwill Gjelsvik, our reflexive perspective on the world surrounding us is key. In the light of past times and reflecting on the future, we choose a perspective of the present.
We settle ourselves in the world with various tools of interpretation such as theory, religion, or maps, in order to solve a mission or create meaning in life.
But the world, interpreted through theory and ideas, is often different from the world we experience physically and with our senses. This creates fault lines.
A blind zone emerges between interpreted and sensory reality.

Gjelsvik's works inhabit this blind zone.
New spaces and contexts open here that are less obvious than that which rational thinking offers.
Ingwill Gjelsvik draws standard signs and symbols such as the cross, the circle, and the rectangle. She fills them with landscapes or half recognizable organic material.
In a work of a wreath we see in the background a perspective drawing that almost pulls the viewer's gaze towards a horizon. Eye and mind both find themselves in rough terrain.
In another drawing, of a half rotted apple, the artist tries to mend the apple as if it was a worn-out sock. A tragicomical attempt at hindering decomposition,
holding the world together by way of good, old-fashioned handicraft. Everything can be mended, as Jokke put it.

In Gjelsvik's works, a surreal world collides with familiar reality. Perspective and proportion is twisted and torn.
The intimate and familiar is challenged, what we believe we know changes character. Perhaps this is the absurd attempt of the artist to rescue what is already lost.
The images confront us with what we fear and are afraid to face. A problematic world of transience and (in)constant transformation.

Text - Aage Langhelle

Gjelsvik has invited Aage Langhelle as a guest artist in her exhibition, Langhelle shows one work, Whiteout Maps #7.


Krans/Wreath, 74cm x 109cm, blyanttegning/pencildrawing
 

A4, 50cm x 64cm, blyanttegning/pencildrawing

Untitled, 40cm x 58cm, blyanttegning/pencildrawing

Aage Langhelle, Invitert kunstner - Whiteout Maps #7, 29,7cm x 21cm, blandet teknikk, tusj & foto/mix technique, ink & photo
 

E V E R Y D A Y 01, 41cm x 54cm, blyanttegning/pencildrawing

E V E R Y D A Y 02, 41cm x 110cm, blyanttegning/pencildrawing

Kors/Cross, 30cm x 60cm, blyanttegning/pencildrawing