HOME - CV - ARBEIDER/WORKS - TEKST/TEXT
 
UTSTILLINGER/EXHIBITIONS
"Berettelse fra et intensivt forløp"/"Report from an intensive sequence of events", Trafo Kunsthall/Trafo Art Hall, kunsthallen, Asker 2020

Enkeltkunstverk fra utstillingen kan ses her/View works from the exhibition here: fotocollage/photocollage - foto/photo
Utstillingen er støttet av Kulturrådet og Statens Utstillingsstipend/The exhibition is supported by Norwegian Cultural Council, project grant and Exhibition grant, Regional project funds for visual arts

 

Berettelse fra et intensivt forløp

I "Berettelse fra et intensivt forløp" undersøker Ingwill Gjelsvik muligheter for å komme nærmere forestillingen om det naturlige. Hun styrer blikket innover og ned mot det som befinner seg i underverden, det som ofte blir oversett og er vanskelig å sanse. Ut ifra dette trer nye landskap frem. Tankeforstyrrelser i forestillingene og forventningene om hva natur er og hva som er naturlig - og for hvem er en tilbakevendende tematikk i hennes kunstnerskap.

I utstillingen utgår Ingwill Gjelsvik fra det som innen psykologi kalles for kognitiv dissonans, den ubehagelige tilstanden som kan oppstå når tanker og verdier ikke stemmer overens med det vi gjør. Denne dissonansen utgjør drivkraften for Gjelsviks kunstneriske undersøkelse - ubehaget i å aldri klare å komme nær nok, hverken i tanke eller handling.
Gjelsvik omdefinerer steder hun oppsøker eller snubler over i hverdagen. Ved enkle grep blir de til "egne rom", som blir påført fysiske endringer, som lag på lag i mørkerommet, i collager med klipping og liming og bruk av kartnåler, plisseteknikk og flammetegning på foto, blyanttegning og filting av hundehår. Det er blitt et ritual for å bearbeide både tanker og materiale.

Collagemetoden er en lekfull prosess der intuisjon får en betydelig plass i arbeidet. I de analoge fotocollagene tar Ingwill Gjelsvik i bruk sine tekstilkunnskaper. Håndverket i utformingen abstraherer og distraherer avbildningene. Det gir et irrasjonelt uttrykk slik at man ser og opplever annerledesheten. Gjelsvik klipper mønsterdeler fra fotoer med avbildninger av kroppens innside - hun vrenger innsiden utenpå - tanken er forestillingen om å kunne ikle seg naturen, komme nær nok til å bli omsluttet og beskyttet.

Arbeidene ligger i blindsonen mellom det fortolkede og det fysisk sansede, det gir uttrykk for sammenhenger bortenfor det rasjonelle. Det nære og fortrolige utfordres, det man tror seg å kjenne endrer karakter. Ingwill Gjelsviks ritualer åpner opp for transformasjon og i dette oppstår en annerledes og ny blikk/verden.

Utstillingen er en installasjon som endrer rommets karakter fra hvit kube til en totalopplevelse hvor en blir omsluttet av monumentale bilder, iscenesatt ved å "tapetsere" veggene med håndspålagt grafitt på finerplater. Platenes naturlige mønster og variasjoner i overflaten trer frem gjennom grafittens grålige fargeklang. Objekter i rommet og vitrinebord med tekster, fotoer og bøker i småformat blir til fotnoter i Ingwill Gjelsviks berettelse fra et intenst forløp.

 

Report from an intensive sequence of events

In the "Report from an intensive sequence of events", Ingwill Gjelsvik explores opportunities of approaching the notion of the "natural". She directs her gaze inwards and down towards what resides in the underworld, that which is often overlooked and hard to perceive. From this, new landscapes emerge. Disrupting the assumptions and expectations of what the nature of "nature" and the natural actually constitutes - and for whom, is a recurring theme in her oeuvre.

In this exhibition, Ingwill Gjelsvik starts out from what psychology terms "cognitive dissonance", the uncomfortable condition that may occur when our thoughts and values do not correspond with our actions. This dissonance constitutes the driving force for Ingwill Gjelsvik's artistic investigation - the discomfort of never being able to get close enough, whether in thought nor in action.
Gjelsvik redefines the locations that she seeks out or stumbles upon in everyday life. Through simple interventions, they become "individual rooms", subjected to physical changes such as placing layers upon layers in the darkroom, cutting and gluing together collages with map pins, pleating photos and flame drawing on them, pencil drawing and felting dog hair. The work becomes a ritual to process thoughts as well as materials.

The collage method is a playful process where intuition is given a significant place in the work. In the analog photo collages, Ingwill Gjelsvik invokes her textile knowledge. The craftsmanship in the design abstracts and distracts the images. This creates an irrational expression that enables one to see and experience the otherness. Gjelsvik cuts out pattern parts from photos of the body's inside - turning the inside out - with the notion of being allowed to clothe oneself in nature and get close enough to be enveloped, and protected.

The works reside in the in the blind zone between the interpreted and the physically sensed, expressing connections beyond rationality. The close and intimate are challenged, what one thinks one knows changes character. Ingwill Gjelsvik's rituals allow transformation, and in this a different and new perspective/world arises.
The exhibition is an installation that changes the character of the room from a white cube to a total experience where the viewer is surrounded by monumental images, mounted on walls covered with hand applied graphite on plywood. The plywood sheets' natural pattern and surface variations shine through the greyish tone of the graphite. Objects in the room and display tables containing texts, photos, and small format books supply annotations to Ingwill Gjelsvik's report from an intense sequence of events.


Fotodokumentasjon/Photo documentation: Øystein Thorvaldsen
 

Det andre rommet/The Other Room
H: 147,5cm x B: 262cm fotoprint fra svart/hvitt analogt fotocollage/Print from B/W analog photo collage
 

Høyre/Right Snittet, modell I/The Cut, Model I H:305cm x B:147,5cm analogt svart/hvitt fotocollage montert med kartnåler/Analog B/W photo collage with map pins
 

Blikket/The Gaze
H: 147,5cm x B: 305cm analogt svart/hvitt fotocollage med sorte pins og hvit polyestertråd/Analog B/W photo collage with black pins and white polyester thread
 

Snittet, modell II/The Cut, Model II H:150cm x B:315cm x D:5cm Analogt plissebrettet svart/hvitt fotocollage med noe utskjæring/Analog pleated B/W photo collage with cutouts
 

Vitrinebord med analoge fotoer og bok/Display table with analog photos and book
 

Brent/Burnt H:96 x B:91cm, flamme brent plissebrettet analogt svart/hvitt fotocollage montert med splittbinders/Flame burnt, pleated, analog B/W photo collage monted with split binders
 

Natt/Night H:29 x B:39cm Serie flammetegninger på analoge foto/Series of flame drawings on analog photos - Heksekost, Taphrina betulina H: 42cm x B: 59,5cm Blyanttegning på papir/Pencildrawing on paper
 
 

Berettelse fra et intensivt forløp/Report from an intensive sequence of events H:150cm x B:240cm fotocollage montert med kartnåler/Photo collage with map pins
 

Et annet sted/Another Place H:100cm x B:160cm Fotoprint fra svart/hvitt analogt fotocollage/Print from B/W analog photo collage