HOME - CV - ARBEIDER/WORKS - TEKST/TEXT
 
UTSTILLINGER/EXHIBITIONS
 
Still Life - Det lille bedrag? III/Still Life - The little deception? III Vestfold Kunstsenter/Vestfold Contemporary Art Centre, Tønsberg 2016

Utstillingen er støttet av Kulturrådet og Statens Utstillingsstipend/The exhibition is supported by /Norwegian Cultural Council and Exhibition grant, Regional project funds for visual arts

 

Still Life - Det lille bedrag?

Ingwill Gjelsviks installasjon referer til 1600 tallets flamske stillebenmalerier - vanitasmotiver -
satt inn i samtiden og med refleksjoner over hennes eget livsvalg som veganer.

Utstillingen "Still Life - Det lille bedrag?" er del III i et prosjekt som startet opp i 2011.

Stillebenmaleriet "Bedriegertje" - Det lille bedrag - var sentralt i arbeidet til mange nederlandske
malere på 16- og 1700-tallet. Særlig danner vanitas-maleriet, som gjennom symbolske henvisninger
til tidens gang var en moralsk påminnelse til betrakteren om alle tings forgjengelighet og
nytelsens nytteløshet, en viktig referanse for Ingwill Gjelsviks verk.

I utstillingen vil publikum møte et overdådig oppbygd stilleben av frukt og grønnsaker i et stort glassmonter,
der kunstneren gjør et konkret forsøk på å stanse forfallet og holde verden sammen, dels ved hjelp av
gammel preserveringsteknikk som voksing av fruktene, og dels ved hjelp av velsignelse og healing.
Healer: Ira Knox.

I installasjonen vises også collage og tegninger der det klassiske stillebenmotivet videreføres, men
der den tradisjonelle allegoriske symbolikken utfylles med kunstnerens eget symbolske univers.
I en utstilling som kombinerer humor med et alvorlig tema vil kunstneren gjøre et forsøk på å
"redde det som ikke reddes kan".

Hva vet vi om maten vi spiser? Hvordan blir den behandlet? Hva vil vi se og hva ser vi?
Ideen er å skape tankeforstyrrelser i våre forestillinger og forventninger om hva som er naturlig - for hvem?

 

Still Life - The little deception?

Ingwill Gjelsvik's installation refers to the 1600s Flemish still life painting - vanitas motifs - moved into modern times and with reflections over her own life choice as a vegan.

The exhibition "Still Life - The little deception?" forms part II of a project that was begun in 2011.

The still life painting "Bedriegertje" - The little deception - was central in the works of many Dutch painters during the
16-1700s. Especially, the vanitas painting's symbolic allusions to the passage of time as a moral reminder to the viewer of the impermanence of all things and the futility of pleasure, an important reference for Ingwill Gjelsvik's works.

In the exhibition, the public encounters a lavishly constructed still life of fruits and vegetables in a large glass display case, where the artist makes a direct attempt at halting the decay and keeping the world together, partly using the old preservation techniques of waxing the fruits, and partly using blessings and healing.
Healer: Ira Knox.

The installation also shows collages and drawings that continue the classic still life motif, but where the traditional allegorical symbolism is joined with the artist's own symbolic universe. In an exhibition combining humor with a serious topic, the artist attempts to "save the unsalvageable".

What do we know about the food we eat? How is it treated? What do we want to see, and what do we see? The idea is to create thought disturbances in our preconceptions and expectations of what is natural - and for whom?


Fotodokumentasjon/Photo documentation: Øystein Thorvaldsen

Still Life - Det lille bedrag, 80cm x 105cm, blyanttegning/pencildrawing
 

Still Life with Fruits, 150 x 210cm, sokkelkasse, glass-terrarie, foldet tekstil, frukt belagt med voks/Plinth box, glass terrarium, folded textile, fruit coated with wax
A Still Life of a Still Life of a Still Life
, 150 x 230cm, printfotocollage/print photo collage

Still Life, økologisk dyrket eple - velsignet av healer Ira Knox - plassert i en glassboks montert på trestilasj, baksiden av collagen A Still Life of a Still Life of a Still Life/
Still Life, organically grown apple - blessed by healer Ira Knox - placed in a glass box mounted on a wooden stylus, the back of the collagen A Still Life of a Still Life of a Still Life

detalj/detail

detalj/detail
 

detalj/detail

detalj/detail

Still Life with Fruits, 150 x 210cm, sokkelkasse, glass-terrarie, foldet tekstil, frukt belagt med voks/Plinth box, glass terrarium, folded textile, fruit coated with wax
 

Drawing Study of an apple, 70 x 300 cm, blyanttegning/Pencildrawing

detalj/detail

detalj/detail


detalj/detail